هفت تیر به روایت تصویر
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۲ - ۰۷ تير ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
ساعت ۲۰:۳۰ هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و ۷۵ نفر از اعضای حزب از جمله آیت الله بهشتی کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق مسئولیت انفجار را بر عهده گرفت و نهاد‌های امنیتی محمدرضا کلاهی را عامل انفجار دانستند.
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر در س‍ردخ‍ان‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر در س‍ردخ‍ان‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
س‍وگ‍واری‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ردم‌ درم‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر۱۰.۴.۶۰
س‍وگ‍واری‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ردم‌ درم‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر۱۰.۴.۶۰
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ ف‍اج‍ع‍ه‌ ۷ ت‍ی‍ر در پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ ف‍اج‍ع‍ه‌ ۷ ت‍ی‍ر در پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
ت‍ج‍م‍ع‌ م‍ردم‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ف‍ج‍ار
ت‍ج‍م‍ع‌ م‍ردم‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ف‍ج‍ار
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ ف‍اج‍ع‍ه‌ ۷ ت‍ی‍ر در پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ ف‍اج‍ع‍ه‌ ۷ ت‍ی‍ر در پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
س‍وگ‍واری‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ردم‌ درم‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر۱۰.۴.۶۰
س‍وگ‍واری‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ردم‌ درم‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر۱۰.۴.۶۰
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر در س‍ردخ‍ان‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
اج‍س‍اد ش‍ه‍دای‌ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر در س‍ردخ‍ان‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ع‍د از ان‍ف‍ج‍ار تیر۱۳۶۰
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ع‍د از ان‍ف‍ج‍ار تیر۱۳۶۰
 پ‍وس‍ت‍ری‌ در راب‍طه‌ ب‍ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍ی‍ر اث‍ر ای‍رج‌ اس‍ک‍ن‍دری‌
پ‍وس‍ت‍ری‌ در راب‍طه‌ ب‍ واق‍ع‍ه‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍ی‍ر اث‍ر ای‍رج‌ اس‍ک‍ن‍دری‌
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
0
1
روح شهید بهشتی عزیز و سایر شهدای حادثه 7 تیر شاد.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: