پايگاه خبری، تحلیلی رويداد24

جایزه‎های که اجازه ارزان شدن قیمت دارو را نمی‎دهند
گزارش رویداد۲۴ درباره رقابت ناسالم تولیدکنندگان دارو

جایزه‎های که اجازه ارزان شدن قیمت دارو را نمی‎دهند

تهیه دارو بعد از رنج بیماری، رنج و درد تازه ای است که بیمار یا همراهان او باید متحمل شوند. مسئله دیگر فقط پیدا نشدن دارو نیست. قیمت دارو نیز جان بیمار را به لب می رساند. از سویی دیگر داروخانه ها به سادگی بی آنکه نسخه ای ارائه شود با قیمت های بالا دارو می فروشند.